AutoHarma

From: Athens, Greece
University: University of Crete
Members: Kostas, Nikos, Thanos
Mentor: PhD Zampeta Sofia Alexopoulou